Privacyverklaring

WMS Masters is als werkgever of opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens WMS Masters worden verwerkt van de betrokkenen genoemd in deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING voor klanten en leveranciers van WMS Masters B.V.
en gebruikers van deze website.

WMS Masters B.V. is als werkgever of opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens WMS Masters B.V. worden verwerkt van de betrokkenen genoemd in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen;

  1. Privacyverklaring voor klanten en leveranciers
  2. Privacyverklaring voor gebruikers van onze website

Doel privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel:

  • de privacy van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  • te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn;
  • de betrokkenen te informeren over welke persoonsgegevens van hen worden verwerkt, voor welk doel dit wordt gedaan en welke rechten zij hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

1. Privacyverklaring voor klanten en leveranciers

Persoonsgegevens die wij verwerken

WMS Masters B.V. kan aan hun klanten en leveranciers vragen om verschillende persoonsgegevens aan WMS Masters B.V. te verstrekken. WMS Masters B.V. verwerkt deze persoonsgegevens, omdat WMS Masters B.V. deze gegevens als klant of als leverancier nodig heeft.

Gegevens inzien, aanpassen en recht van verzet

U heeft als betrokkene het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Indien bepaalde opgenomen gegevens onjuist en/of onvolledig zijn kunt u een verzoek doen tot correctie van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht op overdracht van gegevens, dit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die WMS Masters B.V. van u in bezit heeft in een computerbestand naar u (of een door u genoemde organisatie) toe te laten sturen. Een verzoek tot inzage, correctie of gegevensoverdracht kan worden ingediend via: monique.dijksterhuis@wmsmasters.nl.

Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang van WMS Masters B.V. heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Als betrokkene kunt u schriftelijk verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar monique.dijksterhuis@wmsmasters.nl. Vervolgens wordt beoordeeld of het verzet terecht is. Als het verzet gerechtvaardigd is op basis van bijzondere omstandigheden, zullen uw gegevens worden verwijderd.
Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, gereageerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WMS Masters B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique.dijksterhuis@wmsmasters.nl.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

WMS Masters B.V. verwerkt uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
Bedrijfsnaam, adres, postadres, telefoonnummer, fax nummer, mailadres. Website gegevens, naam en telefoonnummer van contactpersonen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WMS Masters B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
In verband met de opdrachtovereenkomst die met WMS Masters is afgesloten en het versturen van facturen.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Toegang tot persoonsgegevens en verstrekking van persoonsgegevens slechts aan:

  • degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  • derden uitsluitend voor de doelen als in deze privacyverklaring beschreven;
  • andere derden voor zover daar een wettelijke grondslag voor is en voor zover noodzakelijk.

Bewaartermijn

WMS Masters B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
WMS Masters B.V slaat uw gegevens op gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Privacyverklaring voor gebruikers van onze website

Skopos adviesgroep B.V. hecht belang aan uw privacy. Graag informeren wij u dan ook via deze privacyverklaring omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze informatie bestaat uit een klein tekstbestand, cookie genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website gemakkelijker te maken en de inhoud af te stemmen op de interesse van u als bezoeker. Deze website maakt gebruikt van services van derden waaronder Google Analytics.

Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

Indien in de toekomst binnen WMS Masters B.V. een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor welke doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.
WMS Masters B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van cookies om WMS Masters B.V. te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor WMS Masters B.V. bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor WMS Masters B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harborprivacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van WMS Masters B.V.. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen, en niet die van WMS Masters B.V., van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan WMS Masters B.V. puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met WMS Masters B.V. en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

WMS Masters B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

WMS Masters BV
Beukweg 73
7556 DD Hengelo
monique.dijksterhuis@wmsmasters.nl